AtoA mid-term mélange

link to larger format

with Pelin Tamay, Hoi Ching Lee, Lei Zhang, Haoming Zheng, Selin (Selo) Oktem, Lica anic, Tai-Yu.Chen, Vasemin Vengic, Jiangge Zhao, Pao-wei Chen, Sally Stott, Mike Weinstock, John Palmesino, Ni Ni, Peizhu.Chen, , Yuting Huang, Keyu Liu, Yasemin Buyurgan, Tianhao Mei, Othalur Ramachandran, Adithya David Premraj, Zeynep Berra Kirbasoglu, Ciaran Malik, Tianhao Mei, Giles Bruce, Claire Potter

One thought on “AtoA mid-term mélange

Comments are closed.